Drikkevann


Det er tvungen påkobling til

Drift og utviklingsetaten sørger for rent drikkevann fra Laugarvatn og rensing av kloakk til gode resipienter. 

Installere vannmåler? 

I henhold til våre forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i
Utsira kommune står det følgende i §7 Vannmåler:

For installasjon,
bruk, gjelder følgende bestemmelser for bruk av vannmåler.

Kostnader til innkjøp,
installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

Slik dette er formet er det opp til deg å bestemme kjøp av
vannmåler. Jeg ønsker å få inn tidspunkt for når du går over til vannmåler og
videre at det gis melding hit en gang pr. år over forbruket av vann. Forbruket
det ene året danne grunnlag for neste års avgift.

Gebyrsatser 


File
Gjeldende forskrift vann- og avløpsgebyrer

Vedtatt av kommunestyret den 10.12.2009, i med hold av lov om kommunale vass – og
kloakkavgifter §3 og forskrift om kommunale vann – og avløpsgebyrer av 10. januar
1995, sist endret 13. juli 2000


Drikkevann er friskmeldt 22.06.2019

Etter nye prøver og jevnlig kontakt med Mattilsynet kan vi nå friskmelde drikkevann i spring på Utsira.

Selvbetjening