Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har rett til spesialundervisning.

Generelt

Beskrivelse

Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel gjelde

  • voksne som er eller har vært syke eller skadet
  • voksne som har særlig behov for å oppøve renslighet, lære å kle seg, spise osv.

Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Regelverk

  • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

    Forvaltningsloven

  • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61

    Opplæringslova

Søknad

Veiledning

Du kan få hjelp fra kommunen til å søke om spesialundervisningen.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-02 14:01:52

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening