Gravide rusmiddelmisbrukere – bruk av tvang

En gravid rusmiddelmisbruker kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak.

Generelt

Beskrivelse

En gravid rusmiddelmisbruker kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak. Fylkesnemnda for sosiale saker treffer vedtak om tvungen tilbakeholdelse etter forslag fra sosialtjenesten. Pårørende kan kreve at sosialtjenesten vurderer om den skal fremme sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp mot rusmiddelmisbruket slik at hun kan bli i stand til å ta vare på barnet.

Målgruppe

  • Gravide rusmiddelmisbrukere
  • Hennes pårørende

Kriterier/vilkår

  • Den gravides rusmiddelmisbruk må være av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade som følge av rusbruken
  • Hjelpetiltak etter sosialtjenesteloven § 6-1 (for eksempel støttekontakt, råd og veiledning, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphold) er ikke tilstrekkelig

Pris

Institusjonsopphold for gravid rusmiddelmisbruker er en del av spesialisthelsetjenesten og er gratis for pasienten og for kommunen.

Partnere

  • Spesialisthelsetjenesten ved regionalt helseforetak
  • Kommunehelsetjenesten
  • Fastlegen
  • Barnevernstjenesten

Regelverk

Søknad

Klage

Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelmisbruker kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen.Et såkalt hastevedtak kan påklages. Da er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som er klageinstans.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-08-02 09:07:55

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening