Aktive høringer:

Oppstart av planarbeid R-12 Bygging av fjellhall for oppdrett av laks i Kvalvikvågen

Oppstartsmelding  – Norconsult  Oppstart av planarbeid

Planavgrensing

Tidslinje konsept- planprosess interaksjon mellom Utsira og NMS_oppstartsmøte

Forslagstillers svar på høringsinnspill planprogram_fremsatt 2022.09.28

Mer om fjellhallteknologien til Norwegian Mountain Salmon og deres Utsira prosjekt

Høringsfrist 31. august 2023

Innspill og merknader til planarbeidet
Innspill, kommentarer og opplysninger som er av interesse for planarbeidet må sendes skriftlig til, enten:
• Altinn (direkte innvolverte og inviterte høringsinnstanser)
• E-post: lene.merete.rabben@norconsult.com
• Brev til Norconsult AS v/Lene M. Rabben, Pb. 1199, 5811 Bergen

Frist for å komme med innspill er 31.08.2023

Innkomne innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men plankonsulenten sitt sammendrag
inkludert kommentarer fra forslagstiller, vil bli sendt over til kommunen og vil følge plansaken som vedlegg.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til planrådgiver Lene via telefon 9887 1922 eller e-post. Mer utfyllende
informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på Utsira kommune og Norconsult sine hjemmesider.

Med vennlig hilsen
Norconsult AS
Lene M. Rabben

Selvbetjening