Adopsjon

Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn.

Generelt

Beskrivelse

Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige familie opphører.

Adopsjonsprosessen avhenger blant annet av om du kjenner barnet på forhånd eller ikke.

De fleste adopsjoner som gjennomføres, er adopsjon av ukjent barn fra utlandet. Organisasjonene som formidler barn med tanke på adopsjon, gir råd om valg av land. Slik adopsjon starter med en søknad om forhåndssamtykke til å adoptere et barn fra utlandet. Inntil adopsjonssøknaden sendes ut av landet, kan søkeren også være registrert som adoptivsøker til et ukjent barn innenlands.

Mange ulike situasjoner kan føre til et ønske om adopsjon av et kjent barn innenlands. Et barn kan bli adoptert av sin stefar, stemor eller fosterforeldre. 

Kriterier/vilkår

 • Adopsjonen skal være til gagn for barnet
 • Adoptivsøkerne må ha god helse både fysisk og psykisk
 • Trygg og stabil økonomi vektlegges
 • De som søker om adopsjon sammen, må være gift med hverandre. Det kreves minimum to års samboer-/ekteskapstid
 • Generelt gir det barn større trygghet å ha to foreldre enn én. For søkere som er enslige vurderes det om de har spesielle ressurser i forhold til barn
 • Vanligvis gis ikke godkjenning til søkere over 45 år 
 • Ved adopsjon av kjent barn, må det ha utviklet seg et foreldre-barn-forhold over en viss tid 

Partnere

Barne-, ungdoms- og familieetaten har godkjent tre norske formidlingsorganisasjoner som også er godkjent i aktuelle utland. Det er

Regelverk

 • Lov om adopsjon av 28. februar 1986 nr. 8
  Adopsjonsloven
 • Retningslinjer for saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon og særlig om skjønnsutøvelse ved innenlandsadopsjon
  Adopsjon (retningslinjer)

Søknad

Veiledning

Norske myndigheter krever at adopsjon av barn fra utlandet må skje gjennom en av de tre adopsjonsforeningene nevnt over. Du kan kontakte en av dem for å få informasjon og tegne medlemskap. Bekreftelse på at en av disse har påtatt seg å formidle adopsjon, er ett av vedleggene som skal følge søknaden, først til kommunen og så til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Kommunen kan gi råd og veiledning om søknaden. Ved parallelle søknader om barn innenlands og utenlands forberedes to søknadssett. Du kan kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sekretariatet for Faglig utvalg for adopsjonssaker, vedrørende søknad om å bli registrert som adoptivsøker innenlands. Telefon 46 61 50 00, post@bufdir.no.  

Vedlegg

Søknadsskjemaet inneholder en oversikt over hvilke dokumenter som skal følge søknaden. Dokumenter utarbeidet med formålet adopsjon, sendes i original versjon. Andre vedlegg kan sendes som kopi dersom kopien er bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat.

Skjema

Skjemaene du finner på Bufetats sider, skal brukes ved alle typer adopsjonssøknader.

Mottaker

Søknad om adopsjon av ukjent barn i Norge eller utenlands sendes via barnevernstjenesten i kommunen. Søknad om adopsjon av fosterbarn sendes via barnevernstjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon kan sendes direkte til Barne-, ungdoms- og familieetatens regionkontor.

Klage

Eventuell klage sendes via regionkontoret, men stiles til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Klagefristen er tre uker fra et eventuelt avslag er mottatt. Se også www.bufetat.no.

Varighet

Svar på vedtak om forhåndssamtykke til adopsjon kan ventes innen tre måneder. Behandlingstiden for søknad om stebarns- og forsterbarnsadopsjon avhenger blant annet av uttalelser og samtykker som skal innhentes.

Saksbehandling

Kommunen utreder søkere som ønsker å adoptere et norsk eller utenlandsk barn og gir tilråding. Først blir søkerne intervjuet og kommunens barnevernstjeneste skriver en sosialrapport. Deretter sendes søknaden med kommunens tilråding til Bufetats regionkontor. Regionkontoret er den statlige, regionale adopsjonsmyndigheten som fatter vedtak i de fleste adopsjonssaker.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-08-17 13:49:09

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening