Besøkshjem/Å være besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.

Generelt

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Enkelte barn har behov for å bli kjent med og være sammen med andre enn sin familie. Særlig der familien er liten og det er behov for å utvide nettverket. Noen ganger har barnet behov for å være i en familie med to voksne (far og mor) med alminnelige rutiner for legging, stell, matlaging og opplevelser. De voksne må ha tid, overskudd og plass til å ivareta et barn med særlige behov. Det kan også være forhold i hjemmet som gjør at foreldrene trenger avlastning.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak som innvilges etter Lov om barneverntjenester. Tiltaket iverksettes i samarbeid med foreldrene. Et besøkshjem skal godkjennes av barneverntjenesten før tiltak iverksettes. Familien som har søkt eller tatt kontakt for å bli besøkshjem blir utredet. I denne forbindelse er det saksbehandler som utarbeider en sosialrapport på familien. Det innhentes politiattest. Familien vurderes ut fra innsamlet informasjon og godkjennes ift. det enkelte barn som har behov for hjelpetiltaket. Besøkshjem godtgjøres etter veiledende satser fra Kommunenes Sentralforbund.

Regelverk

Søknad

Vedlegg

Sosialrapport, Politiattest

Søknaden sendes til

Barnevern- og ungdomstjenesten (se kontaktinformasjon nedenunder)

Klagemulighet

Det er ikke klagerett på eventuelt avslag på søknad om å bli besøkshjem.

Søknadsfrist

Ingen

 

Andre opplysninger

Intern saksgang

Hver henvendelse om å bli besøkshjem vurderes individuelt av barneverntjenesten.

Dato oppdatert

2011-06-20 11:00:29

Se også

Kontaktinformasjon

Side-alternativer

Selvbetjening