Bad og våtrom – bygge eller rehabilitere

Ønsker du å få bygget nytt bad eller våtrom i boligen din eller få rehabilitert det gamle badet ditt, må du søke kommunen om tillatelse.

Generelt

Beskrivelse

Ønsker du å få bygget nytt bad eller våtrom i boligen din eller få rehabilitert det gamle badet ditt, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av kommunen. Søknadsplikten gjelder hvis du skal gjøre vesentlige endringer eller reparasjoner, slik som å endre eller fornye membranen. Du må også søke hvis du skal føre opp, endre eller reparere røropplegget. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Krav til søknad og tillatelse gjelder ikke hvis du har en landbrukseiendom og skal bygge et våtrom i en vanlig driftsbygning.

Målgruppe

Hus- eller bygningseiere

Kriterier/vilkår

  • Nabovarsling må være foretatt før søknaden sendes inn. Du kan eventuelt be kommunen frita deg for varslingsplikten hvis naboens interesser ikke blir berørt av tiltaket
  • Tiltaket må oppfylle forskrift om tekniske krav i byggverk om blant annet størrelse og planløsning

 

Pris

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Du må ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil være ansvarlig søker og sender søknaden på dine vegne. Det vil fungere som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver (byggherre), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket .

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Du velger selv om du vil at ansvarlig søker (eller for eksempel en advokat) skal fremme klagen for deg. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Foreligger det i tillegg ikke merknader fra naboer/gjenboere og uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene.

Saksbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med reglene (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-08-25 09:48:25

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening