Boligtilskudd til utbedring/tilpasning

Har du behov for en spesialtilpasset bolig, kan du søke kommunen om boligtilskudd for å dekke merkostnadene enten helt eller delvis.

Generelt

Beskrivelse

Har du behov for en spesialtilpasset bolig, kan du søke kommunen om boligtilskudd for å dekke merkostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til mindre utbedringer av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Har du fått støtte av Rikstrygdeverket til å anskaffe bil, kan tilskudd også gis til garasje. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Målgruppe

Målgruppe er blant annet·

  • funksjonshemmede
  • sosialt vanskeligstilte

Kriterier/vilkår

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

Partnere

Husbanken

Regelverk

Søknad

Veiledning

Søknaden skal skrives på blankett HB 8.S.01. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

Vedlegg

  • Uttalelse om forventet inntektsutvikling over tid
  • Kopi av siste års ligningsutskrift
  • Oppgave over eventuell egenkapital (kontanter, bankinnskudd eller midler som kan frigjøres ved salg av bolig eller annet)
  • Sosialrapport, legeerklæring eller annen dokumentasjon på husstandens særlig vanskelige situasjon
     

Klage

Kommunens klagenemnd er klageinstans. Klagen må sendes tre uker etter at du mottok vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

Varighet

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-29 09:50:43

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening