Bostøtte

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

Generelt

Beskrivelse

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles enkelte krav til husstanden og til boligen. Ordningen er behovsprøvd.

Kriterier/vilkår

Krav til husstanden:

Husstanden har lave inntekter og høye boutgifter. Studenter og militære er ikke med i ordningen. Studenter som har egne barn eller som deltar i kvalifiseringsprogram eller attføringsopplegg, kan likevel få bostøtte.

Krav til boligen:

  • Boligen må være godkjent for helårs bruk
  • Det må være en selvstendig bolig med egen inngang
  • Boligen må ha eget bad og toalett og det må være anledning til hvile og matlaging

Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak for kommunalt disponerte utleieboliger, organisert som bofellesskap eller liknende.

Partnere

Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen eller Nav. Dette varierer fra kommune til kommune.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Du må sende skriftlig søknad om bostøtte. Søknadsskjema kan du få fra kommunen eller laste ned fra internett, se lenke under.

http://www.husbanken.no/bostotte/bostotte_soker/skjemaer-og-brosjyrer/ 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunens bostøttekontor innen tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Husk alltid å oppgi navn, adresse, fødselsnummer og bostedskommune. Klagen må være undertegnet. Alle klager behandles av Husbanken (ved det respektive regionkontor), og behandlingstiden er ca 3 måneder.

Søknadsfrist

Den 14. i  måneden. Utbetaling skjer ca 10. i påfølgende måned. Det er situasjonen den 1. i måneden som legges til grunn for beregning av bostøtte.

Saksbehandling

Kommunen tar imot søknaden, registrerer den og har den løpende kontakten med deg. Det innhentes opplysninger maskinelt fra en rekke offentlige instanser som for eksempel Folkeregisteret, Ligningsregisteret og NAV. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.

Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke for hver måned, men du må  gi beskjed hvis det skjer endringer som har betydning for stønadsforholdet. Hvis du flytter, må du søke på nytt og gi nye opplysninger.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-29 09:55:32

Gyldig fra

2009-06-30 23:00:00

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening