Byggavfall – kildesortering

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven).

Generelt

Beskrivelse

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven). Kommunen skal godkjenne avfallsplanen før det gis igangsettingstillatelse. Minst 60 prosent av avfallet må kildesorteres. Målet er blant annet å hindre at miljøfarlige stoffer blir spredd, redusere mengden byggavfall og øke gjenbruk og gjenvinning.

Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er innlevert av de ulike avfallsfraksjonene.

Målgruppe

Avfallsprodusenter, det vil si tiltakshavere (byggherrer) og ansvarlig utførende foretak

Kriterier/vilkår

Kravet om avfallsplan gjelder blant annet

 • nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal 
 • riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter

Regelverk

Søknad

Veiledning

Det anbefales at du benytter en mal som Klima- og forurensningsdirektoratet har utarbeidet for avfallsplan og sluttrapport. I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall. 
Aavfallsplanen skal inneholde

 • et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket
 • en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

Vedlegg

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.
Dette kan være

 • ordinær kvittering fra avfallsmottak
 • deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall)
 • egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)

Klage

Hvis du ikke får godkjenning, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsfrist

Du må sende avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse til kommunen i god tid før tiltaket er planlagt igangsatt, fordi det da kan avdekkes om opplysninger mangler for å gi igangsettingstillatelse. Sluttrapporten bør leveres ca. 45 dager etter at tiltaket er avsluttet, når alle kvitteringer fra avfallsmottak er på plass.
 

Varighet

Vil være avhengig av byggesaken og type byggetiltak

Saksbehandling

For tiltak som både
 

 • krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven og
 • utløser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse  
   

vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse være nært knyttet opp mot byggesaksbehandlingen. Du kan ikke igangsette arbeidet før avfallsplanen og eventuelt miljøsaneringsbeskrivelsen er godkjent.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 13:17:55

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening