Byggetiltak på bebygd eiendom

Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Generelt

Beskrivelse

Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen. Et mindre byggetiltak er:

 • å oppføre ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan ha kjeller
 • å oppføre én enkelt frittliggende bygning som du ikke skal bo i. Samlet bruksareal eller bebygd areal er ikke over 70 m2. Bygningen kan ha inntil én etasje og i tillegg ha kjeller 
 • å foreta bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, for eksempel å gjøre om en kjellerbod til kjellerstue 
 • å sette opp eller montere skilt, reklameinnretninger o.l. inntil 6,5 m2 montert på vegg eller med høyde inntil 3,5 meter og bredde inntil 1,5 meter montert frittstående på terreng. Skiltet må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere på samme sted/fasade 
 • å sette opp antennesystem med høyde inntil 5 meter. Antennen må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere på samme sted/fasade

Kriterier/vilkår

 • Nabovarsling må være foretatt
 • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 

Pris

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Du sender en skriftlig søknad til kommunen. Det må fremgå om du søker om dispensasjon fra noen av vilkårene (se over).

Vedlegg

 • Situasjonskart
 • Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger
 • Redegjørelse/kvittering for nabovarsling og eventuelle nabomerknader

Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 

Varighet

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene. Har det derimot kommet protester fra naboer/gjenboere og kommunen ikke har gjort vedtak innen treukersfristen, kan du ikke regne tillatelse for gitt.
 

Saksbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-05 13:01:47

Gyldig fra

2010-06-30 23:00:00

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening