Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

Generelt

Beskrivelse

Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

 • Frittliggende, mindre uthus på bebygd eiendom som du ikke skal bruke til å bo i. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2 . Avstanden til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m.
 • Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
 • Reinstallering og reparasjon av ildsted
 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning
 • Innhegning mot vei med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket gjelder ikke hvis du ønsker å montere flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade
 • Mindre antennesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep
 • Mindre vesentlig fasadeendring

Du finner en full opplisting av type tiltak som ikke krever søknad og tillatelse i plan- og bygningsloven med forskrift (se lenker i feltet Regelverk under). Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.
 

Kriterier/vilkår

Tiltaket må ikke føre til fare eller ulempe for omgivelsene. Det skal ikke være i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Er du i tvil om byggetiltaket oppfyller vilkårene, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-06-18 14:08:24

Gyldig fra

2010-06-30 23:00:00

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening