Nye byggeregler fra 1 juli 2015


Fra 1. juli 2015 kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen.

Ny veiviser på nett hjelper deg med å finne ut om du kan benytte deg av de nye reglene.

Skal du bygge garasje, anneks eller lysthus?

Anneks som kan brukes til kontor eller atelier

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en
rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar
for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven,
gjeldende planer eller annet regelverk.

Her er en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke,
og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som
ønsker å bygge.

Tiltakshavers ansvar

Merk at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket ikke strider mot
plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens
arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder
dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet
regelverk.

Disse tiltakene kan oppføres uten søknad:

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand
minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men
forutsetter at

 • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
 • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og
avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i
byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Bygningen må heller ikke
plasseres over vann- og avløpsledninger.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den
er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens
kartgrunnlag.

Tilbygg inntil 15 m2

Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på
inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold
og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler på
tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel balkong, veranda
og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til veglova og jernbanelovens bestemmelser.

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det
er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens
kartgrunnlag.

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel
ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er
unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015.

Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av installasjonen er
begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller
branncelle.

Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015

Levegg

 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense.

Antenner

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på
  vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2
  meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen
  ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere
  antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Mindre støttemur

 • Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og
  avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på
  inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er
  minst 4,0 meter.

Mindre fylling eller planering av terreng

 • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter
  fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter
  og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket
  maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må
  være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad
  til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan
  gjennomføres.

Informasjon til naboer

Reglene for nabovarsling er noe endret. Det er presisert at det er
tilstrekkelig med bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at
nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av
registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering.

Forskriften presiserer at der tiltak er avhengig av dispensasjon,
skal nabovarslet uttrykkelig nevne de bestemmelsene det er behov å
dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal
begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.

Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes
kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter
plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd.

Dette innebærer følgende:

Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan, skal naboer og
gjenboere underrettes. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 nytt tredje
ledd, skal berørte registrerte grunneiere og festere og – så vidt mulig –
andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette
kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i
byggesaken

Frister for saksbehandling

For å øke forutsigbarheten for den som ønsker å bygge og
effektivisere byggesaksbehandlingen, har regjeringen innført tidsfrister
i flere sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tidsfristen ikke
overholdes.

Fra 1. juli 2015 skal byggesøknader som innebærer dispensasjon fra
arealplaner behandles innen 12 uker. Overskridelse av denne fristen
innebærer som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25
% for hver påbegynte uke. Dette gjelder også separate søknader om
dispensasjon.

Søknader om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3
uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort
søknaden innen fristens utløp.

Ferdigattest

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i
perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er
gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når
det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig
brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde
vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i
samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig
brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at
arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om
gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

Når bygget er ferdig:

Gi beskjed til kommunen når garasjen eller hageboden er ferdigbygd, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Asker Kommune har laget en fin sak om de nye byggereglene

Husk at det er du som selvbygger som er ansvarlig for at bygg er i samsvar meg kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og ikke i konflikt med linjer og andre nedgravde traseer. 

 

Selvbetjening