Startlån bolig

Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig.

Generelt

Beskrivelse

Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet gis

 • som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
 • til utbedring av nåværende bolig
 • til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig
 • til toppfinansiering ved bygging av ny bolig

Målgruppe

 • unge i etableringsfasen
 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • funksjonshemmede
 • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • økonomisk vanskeligstilte husstander

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet.

Pris

Lånet følger Husbankens rentevilkår.

Partnere

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Du må sende skriftlig søknad med dokumentasjon til kommunen for å få startlån. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til kommunen eller via lenken under. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Vedlegg

 • Eventuell salgsoppgave/takst av boligen (ikke eldre enn seks måneder)
 • Siste års selvangivelse og ligningsutskrift
 • Finansieringsplan
 • Dokumentasjon på eventuell egenkapital / annen finansiering 
 • Lønnsslipp for de to siste månedene
 • Trygdeytelser (giroblankett)
 • Barnebidrag (giroblankett)
 • Husleie/fellesutgifter, eventuelt andre boutgifter (ved forhåndsgodkjenning gjelder ikke dette)
 • Gjeldsforhold (nedbetalingsplan for alle lån)
 • Andre utgifter (dagmamma, barnehage o.l.)
 • Eventuelle separasjonspapirer/skifteavtale
 • Kopi av gyldig legitimasjon
 • Eventuell legeattest/sosialrapport 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-29 10:59:54

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening