Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite – erstatning

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller katastrofepreget tap av sau på beite.

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller katastrofepreget tap av sau på beite.
Ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon kan du søke om erstatning ved

  • avlingssvikt
  • vinterskader på eng
  • svikt i honningproduksjonen

Erstatningsordningene har som formål å redusere økonomisk tap som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Målgruppe

Landbruksforetak som

  • er registrert i Enhetsregisteret
  • er registrert som merverdiavgiftspliktig
  • kan levere årsoppgave som landbruksforetak

Foretak med honningproduksjon som ikke er registrert som merverdiavgiftspliktige, kan likevel få erstatning hvis de har hatt en omsetning på minst 20 000 kroner innenfor honningproduksjon de siste tolv månedene før tapet oppstod.

Kriterier/vilkår

Du får ikke dekket tapet gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning eller på annen måte. For skader i plante- og honningproduksjon er det i tillegg et vilkår at du gir melding til kommunen så snart som mulig når det er grunn til å anta at du vil få et tap.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Statens landbruksforvaltning sm du sender til kommunen.

Praktiske opplysninger

Du kan av økonomiske grunner og etter særskilt søknad få et forskudd på inntil 50 % av antatt erstatning for avlingssvikt.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statens landbruksforvaltning, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsfrist

Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • ved vinterskade på eng, 15. juli det året skaden har oppstått
  • ved svikt i honningproduksjon, 31. oktober det året skaden har oppstått

Erstatning ved katastrofetap er tre måneder etter at skaden ble oppdaget eller burde vært oppdaget. For katastrofetap av sau på beite er søknadsfristen satt til 31. desember det året tapet har oppstått.

Saksbehandling

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes fylkesmannen, som avgjør saken.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-12-20 12:20:06

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening