Landbrukseiendom – deling

En eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, kan bare deles etter samtykke fra kommunen.

Generelt

Beskrivelse

En eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, kan bare deles etter samtykke fra kommunen. Kommunen skal blant annet ta hensyn til

  • om en deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
  • hvilke godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
  • kulturlandskapet

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke. I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert.

Målgruppe

De som har grunnbokshjemmel til landbrukseiendom, eller som antas å være den faktiske eier til eiendommen.

Kriterier/vilkår

Kommunen kan gi samtykke til deling

  • hvis samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
  • hvis det er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi

I forbindelse med et samtykke kan kommunen sette vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål.

Pris

Det er fastsatt et gebyr på kr 750,-.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Du sender søknad om å få dele landbrukseiendommen til kommunen. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 19:52:14

Se også

Kontaktinformasjon


Atle Grimsby - Miljø og jordbrukssjef - Miljø- og jordbrukssjef


Atle Grimsby – Miljø og jordbrukssjef

Miljø- og jordbrukssjef
Work
91766132

Selvbetjening