Kommunal planlegging – medvirkning

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet.

Generelt

Beskrivelse

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har kommunen et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen bør kommunen bestemme hvordan denne medvirkningen skal skje.

Kommunen skal utarbeide følgende planer:

  • Kommunal planstrategi (strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen)
  • Kommuneplan (overordnet plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og vern av arealer i kommunen)
  • Reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder)
     

Målgruppe

Alle som berøres av de planene som utarbeides, slik som organisasjoner, brukergrupper næringsliv og enkeltpersoner.

Partnere

Planforslag skal alltid legges fram for berørte offentlige organer, som skal gi nødvendig informasjon av betydning for planarbeidet.

Regelverk

Søknad

Klage

Det er ikke anledning til å klage på kommunens vedtak av kommunal planstrategi eller kommuneplan. Du kan derimot klage på kommunens vedtak av reguleringsplan hvis saken berører deg direkte eller hvis du har interesser som blir berørt av planen. Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Saksbehandling

Forslaget til kommunal planstrategi skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Kommunen skal sende forslag til kommuneplan og reguleringsplan på høring til statlige, regionale og kommunale organer og til ulike organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget. Minst ett eksemplar av planforslaget skal være fysisk lett tilgjengelig, slik at enhver kan sette seg inn i det. Forslaget skal også gjøres tilgjengelig elektronisk. Det gis en frist for å uttale seg. 

  • Kommuneplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel er minst 6 uker
  • Reguleringsplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse er minst 6 uker

Innsigelse kan bare fremmes av offentlige myndigheter.

Andre opplysninger

Det er også mulig å legge inn sin sak via minsak.no og få underskrifter på egen sak.

Minsak.noBLI HØRT PÅ 1-2-3

Gå til siden delplaner for å finne de enkelte delplaner til Kommuneplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På sikt vil alle Kommunale planer bli liggende ute i magasinformat på issu.com. Det er også mulig å få automatisk varsel på nye utgivelser i plan-bokhylla.

Dato oppdatert

2010-10-26 14:42:22

Gyldig fra

2009-06-30 23:00:00

Se også

Kontaktinformasjon


Atle Grimsby - Miljø og jordbrukssjef - Miljø- og jordbrukssjef


Atle Grimsby – Miljø og jordbrukssjef

Miljø- og jordbrukssjef
Work
91766132

Selvbetjening