Kommuneplan


Vi har nå startet opp med revisjon av kommuneplan 2020 – 2032. Planprogram (planen for planen) er nå sendt ut på høring og vil bli behandlet i august 2020. Kommunal planstrategi har en paralell høring. Høringsfrist 3 august 2020

Forslag til planprogram 2020 – 2033 – høringsutkast høringsfrist 28. august 2020

Gjeldende Kommuneplan 2012-2022:

Kommuneplanen rulleres hvert 12 år og har en revisjon i hver valgperiode hvert 4’de år. Gjeldende kommuneplan gjelder for 2012 – 2022 og er tredje generasjons kommuneplan (første 1989-2003)

– Kommuneplan – samfunnsdel/måldel 2012 – 2022: Endelig vedtak k-sak 37/13 20 juni 2013

– Gjeldende retningslinjer og orienteringer til arealdel 2012 – 2022: Vedtatt i k-sak 37/13 

– Arealplan – Kommuneplankart 2012 – 2022. Vedtatt arealdel ligger ute på http://fonnakart.no/ – velg karttype ‘kommuneplanens arealdel’

Tilleggsdokumenter i behandling av endelig kommuneplan 2012 – 2022:

– KU/ROS for samtlige nye tiltak i kommuneplan – Konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse av nye tiltak

Behandling av innkomne høringer til kommuneplan 2012 – 2022

– Kommunal Planstrategi – Oversikt over planer som trenger rullering, Siste planstrategi vedtatt 19 september 2016 

 

Delplaner til Kommuneplan.

Vi har også en egen side på Facebook for de som vil følge med på planarbeide i kommunen.

 

Neste revisjon av kommuneplan skjer i valgperioden 2019-2022

Historikk: gml kommuneplan – Arealplan med retningslinjer og arealkart. Klikk på ‘Kommuneplan 2008’ for kommuneplan 2004-2016

Selvbetjening