Midlertidig botilbud

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg.

Generelt

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet ikke er hjemsted for rusmiddelmisbrukere.

Kriterier/vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Regelverk

Søknad

Klage

Hvis NAV gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Varighet

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-08-08 13:36:34

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening