Eldreomsorg – verdighetsgarantien

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov

Generelt

Beskrivelse

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov. Du har rett til selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og for din livsførsel. Det skal tas hensyn til

  • at du har en boform som er riktig ut fra ditt behov og din tilstand
  • at du har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
  • at du har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • at du får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
  • at du får lindrende behandling og en verdig død
  • at du bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen
  • at du får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell
  • at du får enerom hvis du bor på helseinstitusjon

 

Målgruppe

Eldre

Kriterier/vilkår

Du mottar omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven. Det kan for eksempel være hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller sykehjemsplass.

Regelverk

Søknad

Klage

Du kan klage på at dine individuelle behov ikke blir ivaretatt eller på selve utførelsen av tjenesten.  Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Etter pasientrettighetsloven kan du også klage direkte til helsetilsynet i fylket.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-04-01 13:28:47

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening