Siratun sykestue – avlastningsopphold

Avlastningsopphold på Siratun sykestue kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme.

Generelt

Beskrivelse

Avlastningsopphold på Siratun sykestue kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv – som også kan søke – får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppe

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Pris

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon.

Klage

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på avgjørelsen. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt kommer vi på et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-08-19 12:51:42

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening