Tekniske hjelpemidler – utlån

Er du funksjonshemmet, eller har du vært operert eller utsatt for skade elle sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler.

Omsorgsarbeider Irene Austrheim i Utsira kommune har ansvar for kommunens hjelpemiddelformidling.

Et teknisk hjelpemiddel bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer. Hjelpemidler kan:

• Bedre funksjonsevnen
• Øke selvhjulpenheten
• Lette pleien av funksjonshemmede

Ved varige behov for hjelpemidler (2år eller mer) og behov for spesialtilpasset utstyr er det Hjelpemiddelsentralen i Stavanger, gjennom Rikstrygdeverket, som står for utlånet. Fysioterapeuten eller omsorgsarbeideren er kontaktperson i selve formidlingsprosessen. Trenger du hjelp med søknad/veiledning angående behov for tekniske hjelpemidler tar du kontakt med pleie og omsorgs etaten.
I noen tilfeller kan hjelpemiddel også lånes ut fra kommunalt korttidslager. Det er begrenset utlånstid fra dette lageret på ca. 12 uker. Dersom et korttidslån fra vårt lager viser seg å bli langvarig, oppfordres du til å kontakte en kontaktpersonene.

Syn og hørselshjelpemiddler er det helsesøster Gunn Hilde H. Austrheim som har ansvaret for.

Irene Austrheim
Siratun sykestue

tlf. 52 75 01 13

Gunn Hilde Austrheim
Helsestasjon

tlf. 52 75 01 24

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet, eller har du vært operert eller utsatt for skade elle sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Pris

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Partnere

NAV Hjelpemiddelsentral i fylket.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket.

Klage

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til NAV Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

Kommunen/NAV Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-02 14:21:46

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening