Religion, livssyn og etikk – melding om delvis fritak

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende.

Generelt

Beskrivelse

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Det vil si at eleven får den samme kunnskapen som de andre elevene, men på en annen måte. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding.  Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen.

Religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende.  Skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Likevel kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre eller elever opplever som problematiske.

Målgruppe

Elever og foreldre til elever

Regelverk

Søknad

Veiledning

Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Klage

Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-02 12:59:02

Gyldig fra

2005-06-16 23:00:00

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening