Kystkultur – tilskudd

Du kan søke om tilskudd til å sette i stand fredete og spesielt bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljø som er typiske for liv og virksomhet langs kysten.

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til å sette i stand fredete og spesielt bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljø som er typiske for liv og virksomhet langs kysten. Midlene skal brukes til konkrete tiltak.

Målgruppe

I hovedssak private eiere og forvaltere (som kan være privatpersoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende)

Kriterier/vilkår

Det vil bli gjort en faglig vurdering av de kulturhistoriske verdiene. Hvilken betydning har tiltaket i forhold til målet med tilskuddsordningen? Bruk av tradisjonelle materialer, teknikker og håndverk samt opplæring og kunnskapsoppbygging vektlegges.  Tilskudd fordeles etter følgende prioritering: Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall – Tiltak som sikrer kulturminner og kulturmiljø som det finnes få av.

 Se Norsk kulturminnefond for kriterier/vilkår for søknader som sendes dit.

Partnere

Riksantikvaren , fylkeskommunen og Norsk kulturminnefond

Regelverk

Søknad

Veiledning

Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen og om hvor du skal sende søknaden.

Vedlegg

Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier.

Skjema

Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Norsk Kulturminnefond har søknadsskjema på Internett.

Mottaker

Søknad skal sendes fylkeskommunen som gjør en vurdering og prioritering før søknaden eventuelt videresendes til Riksantikvaren. Søknad kan også sendes til Norsk Kulturminnefond.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Riksantikvaren for saker som fylkeskommunen har behandlet. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Riksantikvaren for klagebehandling. Klage på vedtak i Norsk Kulturminnefond sendes til kulturminnefondet.

Søknadsfrist

Fylkeskommunen kan gi opplysning om søknadsfristen. Norsk Kulturminnefond har to søknadsrunder pr. år. Søknadsfristen er 01.02 og 01.09.

Varighet

Fylkeskommunen og Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig. Styret i Norsk Kulturminnefond fatter vedtak om tildeling ca to måneder etter søknadsfristen.

Saksbehandling

På grunnlag av fylkeskommunenes søknader fordeler Riksantikvaren tilskuddsmidler som sendes til fylkeskommunene for videre fordeling. Det er fylkeskommunen som fatter vedtak om tilskudd. Du får skriftlig melding om vedtaket. Styret i Norsk Kulturminnefond fatter vedtak når det gjelder søknader som sendes dit.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 19:51:11

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening