Søknad om utsetting av fremmede treslag

Sitkagranskog på Utsira – lite mangfold og stor frøbank
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål ble vedtatt av Kongen i statsråd og gjort gjeldende fra og med 1 juli 2012. Formålet med forskriften er å hindre at utsetting av utenlandske treslag kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet.

På Utsira vil kun rogn, bjørk og osp regnes som naturlige treslag!

Fra og med 1 juli 2012 må det søkes til Fylkesmannen i Rogaland før utplanting av fremmede treslag i Utsira Kommune.
Utsira Kommune vil være restriktiv i anbefaling av slike utplantinger. Jfr svarteliste og problemer knyttet til bla sitkagran. .

photo

sitkadugnad

Forskrift og søknadsskjema

Selvbetjening