Bygdeutviklingsmidler

Du kan søke om bygdeutviklingsmidler til:

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om bygdeutviklingsmidler til:

  • Etablererstipend (oppstart av tilleggsnæring) 
  • Bedriftsutvikling (videreutvikling av tilleggsnæring) 
  • Investeringer (bl.a. opprusting og nyinvestering i driftsbygninger og bygninger for tilleggsnæring) 
  • Generasjonsskifte (nødvendige tiltak i driftsbygninger mv. i forbindelse med generasjonsskifte) 
  • Praktikantordninger

Bygdeutviklingsmidler, som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for verdiskaping i jordbruket, desentralisert bosetting og like muligheter for kvinner og menn.

Målgruppe

Landbruksforetak og foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser.

Kriterier/vilkår

Søknaden blir vurdert i forhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Partnere

Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for bygdeutviklingsmidlene. Denne strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider.

Regelverk

Søknad

Vedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

Skjema

Søknad om bygdeutviklingsmidler (pdf). Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til kommunen.
Innovasjon Norge ser helst at det søkes på nett, se innovasjonnorge.no.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Saksbehandling

Kommunen tar imot søknad om bygdeutviklingsmidler, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norges distriktskontor, som avgjør saken.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-05-27 08:35:19

Se også

Kontaktinformasjon


Atle Grimsby - Miljø og jordbrukssjef - Miljø- og jordbrukssjef


Atle Grimsby – Miljø og jordbrukssjef

Miljø- og jordbrukssjef
Work
91766132

Selvbetjening