Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond

CC – creative commons by KaVass på Flickr.com
Gjelder lokalt næringsfond.
 
Les retningslinjer/vedtekter for kommunalt næringsfond i
Utsira kommune – Nye retningslinjer med bla oppdatering av vedtatt
fortløpende behandling sist oppdatert i vedtak november 2019

Formål:

Bedriftsutvikling
(etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser, planlegging og lignende)

·Investering
i bedrifter (utstyr/maskiner ved oppstart, utvidelse av mindre bedrifter)

Last ned søknadsskjema som doc eller pdf

Generelle krav til søknaden/søkeren:

Søknaden
må inneholde:

Informasjon om
søker/virksomhet/bedrift/kompetanse

Informasjon om
søknadsformål/prosjekt

Kostnad/kapitalbehov,
finansieringsplan og søknadssum til det omsøkte formålet

Revidert
regnskap fra siste år for bedriften/virksomheten, dersom det ikke gjelder
nyetablering

Tidspunkt for
oppstart/gjennomføring av tiltaket
Andre relevante
opplysninger om planer, utvikling, marked, alt. Løsninger og lignende for
bedriften/tiltaket
Søknaden må
komme til kommunen til behandling før oppstart av prosjektet
Kommunen må
holdes orientert om ev. endringer i forhold til det som går fram av søknaden,
det kan være endringer i søknadsformål, eller kapitalbehov, forsering av
prosjektet, endret finansiering, eller lignende.

 

Selvbetjening