Utsira kommune – Ekstraordinært næringsfond Covid-19


Utsira kommune har mottatt Kr. 703 215 i ekstraordinært tilskudd til det kommunale næringsfondet.

 

Dette er en del av den offentlige krisepakken fra
regjeringen til næringslivet for å motvirke konsekvensene av
Covid-19-utbruddet. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt økonomisk
aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov
og potensial.

NB: Tildelinger vil gjøres løpende så langt
fondet rekker, og vi oppfordrer derfor til å sende inn søknader så raskt som
mulig.

Hvem kan motta støtte?

Det kan gis tilskudd til
bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en
aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Det oppfordres til lokale
samarbeidsprosjekter, i den grad det kan oppnås bransjespesifikke
synergieffekter.

Hva kan det gis støtte til

Midlene skal gis som bedriftsrettet støtte, men
kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som Utsira kommune mener er
viktig for å motvirke konsekvensene av pandemien. Midlene skal ikke benyttes
til ordinær drift. Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som
oppfyller formålet.

Kriterier for vurdering av
søknadene

Søknadene skal vurderes ut ifra følgende
kriterier:

·       
i hvor stor grad tiltaket gir økt økonomisk aktivitet, økning i antall
arbeidsplasser og verdiskaping

·       
i hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av
covid-19-utbruddet

·       
hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Utsira kommune vil også vektlegge samarbeidsprosjekter
med flere lokale aktører.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som
hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal
aldri overstige 75 prosent. Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket
for offentlig støtte.

Hvordan søke om tilskudd?

Alle
søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Hver søker må opprette
en egen bruker. Direktelenke til søknadsskjema for Ekstraordinært Næringsfond Utsira.

Søknadsfrist og behandlingstid

Alle søknader må være kommunen i hende innen den
31.10.2020 kl 23:59. Søknader vil bli behandlet fortløpende. For å ha størst
mulig sikkerhet for at det fortsatt finnes midler til fordeling, oppfordres det
derfor til å sende inn søknaden raskest mulig.

Utbetaling
av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.
Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren
dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at
prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved
oppstarten av tiltaket.

Fullstendige opplysninger om
rammer finner du her:

Link
til lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

Har du spørsmål
om ordningen?

Ta kontakt med

Næringsutvikler Tore Meinert

mobil: 970 33 360

e-post: tore.meinert@utsira.kommune.no

Selvbetjening