Nye koronamidler til lokalt nærings- og organisasjonsliv


Utsira har fått nye 250.000 kroner til kompensasjon for lokalt organisasjons- og næringsliv som er ramma av smittevernstiltak. Lokal søknadsfrist er 28.februar.

Til næringsdrivende i Utsira

Lag og foreninger i Utsira

Hensikt

Kompensasjonsordningen er økonomiske støttetiltak for lokale organisasjoner og
virksomheter i møte med pandemien.

Fordeling

Midlene gis som direkte kompensasjon. I tildelingskriteriene legges vekt på direkte tap av i
omsetning for eksempel i form av avlysninger av inntektsgivende arrangement, kostnader/tap
knyttet til begrensning av gjester og avbestillinger fra kunder.

Tildelingskriterier

Utsira kommune har tildelt slike midler i 2020 og 2021 og det er samme regler som gjelder.
Som søker må du vise hva omsetningsfall har ført til av redusert driftsresultat. Du må også gi
egenerklæring for mottatt støtte. Innovasjon og utvikling er viktige for å sikre verdiskaping i
dag og frem i tid. De som er blitt forhindret i å igangsette nye prosjekter kan også være
aktuell for støtte.

Møte næringsutvikler?

Som ny næringsutvikler ønsker jeg å møte dere så raskt som mulig. Dette for å bli kjent med
dere og slik at fordelingen kan foretas av meg og kommunedirektøren innen kort tid.
Formannskapet er klageorgan.

Ta kontakt med

Grete Møgster

9777 0305

grete.mogster@utsira.kommune.no

Næringsutvikler

Utsira kommune

26.01.2022

Lenke til søknadsskjema på regionalforvaltning 

 

Selvbetjening