Bo hjemme lenger


Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk støtte til dette.

Søk om midler til å
tilpasse boligen din

Dersom du trenger økonomisk støtte til å
tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk
støtte til dette.

Flere
eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så
lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger på denne
måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel
for å få til dette.

Tilskuddet
er en offentlig støtteordning som kan bidra til at du kan bli boende i boligen
din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle
tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til
større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse.
Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

Kommunene
vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske
behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens
økonomiske situasjon på sikt, – etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

Ved
planlegging av større ombygginger kan det være smart å først søke Husbanken om
tilskudd til utredning og prosjektering.

 

Kontakt Arnstein Eek vår kontaktperson opp mot Husbanken.


 

Selvbetjening