Kommunal garanti for lån

Generelt

Beskrivelse

Som en form for økonomisk stønad kan sosialtjenesten gi garanti for lån.

Dersom klienten ikke innfrir sine låneforpliktelser og kommunen må innfri sitt garantiansvar, kan sosialtjenesten inndrive det misligholdte beløpet hos klienten gjennom tvangsutlegg.

Målgruppe

  • De som midlertidig er ute av stand til å sørge for eget livsopphold
  • De som trenger å låne penger til utgifter som ikke regnes som livsopphold
  • De som trenger å låne penger selv om alle andre muligheter til å forsørge seg selv ikke er utnyttet

Kriterier/vilkår

Grunnvilkåret for å få en lånegaranti er det samme som for økonomisk stønad forøvrig. Garanti kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger det for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke om kommunal garanti for lån.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Varighet

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Saksbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-08-16 07:45:14

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening