Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogram er et tilbud til deg som ikke greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til trygd.

Generelt

Beskrivelse

Kvalifiseringsprogram er et tilbud til deg som ikke greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til trygd. Programmet utformes i samarbeid med deg. Det skal bestå av arbeidsrettede tiltak, eventuelt også medisinsk behandling, opptrening og egenaktivitet som gjør det lettere å komme i arbeid. Programmet skal være helårlig og på full tid. Mens du deltar i programmet, mottar du kvalifiseringsstønad.  Du har rett til individuell plan.

Målgruppe

Personer som trenger tett oppfølging over tid for å komme ut i arbeid

Kriterier/vilkår

Du er i yrkesaktiv alder, har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og mottar lite eller ingenting i trygd

Partnere

På Nav-kontoret jobber ansatte fra arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetat) og kommunens sosialtjeneste sammen for å finne helhetlige løsninger. 

Regelverk

Søknad

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

Nav skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Nav-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Nav innen klagefristen for vedtaket utløper. Kvalifiseringsprogrammet skal starte senest seks måneder etter at søknaden er kommet inn. Før start skal du ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-08-08 14:25:30

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening