Tidligpensjon for jordbrukere

Ordningen med tidligpensjon er en del av veldferdsordningene i landbruket. Tidligpensjonen skal lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Generelt

Beskrivelse

Ordningen med tidligpensjon er en del av veldferdsordningene i landbruket. Tidligpensjonen skal lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Det utbetales enten en énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfeller der også brukerens ektefelle/samboer har deltatt i driften. Pensjonen utbetales til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Målgruppe

Alle som driver med jordbruk, men spesielt de som ønsker å overlate driften til noen andre og trekke seg tilbake.

Kriterier/vilkår

 • Brukeren må være fylt 62 år
 • Landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtalen må være oppsagt
 • Brukeren må ha vært gårdbruker i minst 15 år
 • Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90 000 i referanseperioden som er satt til fem år
 • Minst 25 % av inntekten fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri
 • Minst 67 % av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk eller brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra bruket må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter

Ved tobrukerpensjon kreves det i tillegg at

 • ektefelle/samboer må ha fylt 57 år
 • ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen i de siste fem årene
 • brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter
 • ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr 100 000 utenom bruket i referanseperioden

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder.

Regelverk

Søknad

Vedlegg

 • Utskrift som viser inntekt fra de fem årene som inngår i referanseperioden
 • Kopi av tinglyst skjøte på at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen
 • Skattekort

Skjema

Skjema SLF-108

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statens landbruksforvaltning, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Saksbehandling

Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Søknaden sendes fylkesmannens landbruksavdeling som gjør vedtak i saken. Statens landbruksforvaltning utbetaler pensjonen kvartalsvis.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-08-15 16:21:48

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening