Eiendomskatt i Utsira Kommune


I kommunestyrevedtak av 18.12.2014 ble det vedtatt å innføre full eiendomsskatt i hele Utsira kommune.

Kommunestyrets
vedtak:
Saksframlegg

1.      Utskriving
av Eiendomsskatt:

I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal følgende
utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015:

a)     
Faste eigedomar i heile kommunen

 • Den alminnelige
  eiendomskattesatsen fastsettes til maksimal sats i forhold til Stortingets
  vedtak (7 promille) jfr eiendomsskatteloven §§10 og 11.
 • Takst på boligeiendom som
  har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes med hjemmel i
  eiendomsskatteloven § 8-C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter
  bestemmelsen i eiendomsskatteloven § 8-A.
 • For bolig- og
  fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen til 2,6 promille, jfr
  eiendomsskatteloven § 12
 • For boligdelen av
  eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
  næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250.000 kroner av takstverdi
  jfr §11 
 • Skatteetatens
  formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse
  for boligeiendommer.
 • I medhold av
  eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi
  for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som
  bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år, eller til
  kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 
 • Alminnelig taksering ble
  sist gjennomført i 2010. Eiendomsskatteområdet utvides fra «berre verker og
  bruk» til «alle faste eiendommer». Kommunestyret vedtar at bare eiendommer
  i det utvidede området skal takseres. Dette betyr at takstnivå for 2010
  legges til grunn også for eiendommer i utvidet område. 
 • Eiendomsskatten skal
  betales i to terminer.  
 • Følgende verker og bruk
  innvilges fritak for eiendomsskatt i budsjettåret: Ingen.  
 
Brev sendt til alle eiere av grunneiendommer i Utsira Kommune 24. februar 2015
 
Utsira Kommune sin tjenestekatalog om Eiendomsskatt. Dine rettigheter og plikter, saksgang med videre.
 
 
 
 
 


KUNNGJØRING EIENDOMSSKATTELISTE 2022

Eiendomsskatt skrives i 2022 ut på kun næringseiendom, kraftanlegg, vindkraft, kraftnett og anlegg omfattet av særskatteregler for petroleumsvirksomhet.

Selvbetjening