Hjemmeundervisning

Foreldre til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunner.

Generelt

Beskrivelse

Foreldre til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunner. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver. Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole. Elever som mottar hjemmeundervisning, har ikke rett til spesialundervisning.

Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Kriterier/vilkår

Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom du underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Regelverk

  • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61

    Opplæringslova

  • Lov om frittståande skolar av 4. juli 2003 nr. 84
    Privatskolelova

Søknad

Veiledning

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 17:14:56

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening