Fritak fra vurdering med karakter i grunnskolen

Som elev kan du søke om å få fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Dette er ikke det samme.

Individuell opplæringsplan

Foreldre til elever med individuell opplæringsplan kan bestemme at eleven ikke skal ha vurdering med karakter i et eller flere fag. Eleven skal da ikke ha standpunktkarakter i faget/fagene.
Les mer om fritak fra karakter for elever med spesialundervisning

Forskrift til opplæringsloven § 3-17

Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av opplæringsåret, er fritatt fra vurdering med karakter i fag dette skoleåret dersom foreldrene ber om det. Elevene skal da ikke ha standpunktkarakter i faget/fagene.

Forskrift til opplæringsloven § 3-18

Elever som er i innføringstilbud

En elev i grunnskolen som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8, der det er fastsatt at eleven skal få hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, kan be om å bli fritatt fra vurdering med karakter i hele den perioden han eller hun er i innføringstilbudet. Eleven kan fritas fra både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering.

Forskrift til opplæringsloven § 3-18

Skriftlig sidemål

Elever kan søke om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål når han eller hun:

  • på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å greie begge målformene
  • har hatt rett til særskilt språkopplæring på hele eller deler av ungdomstrinnet
  • i løpet av ungdomstrinnet har gått i internasjonal- eller utenlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål

Forskrift til opplæringsloven § 3-19

Kroppsøvingsfaget

En elev kan bli fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget. Eleven skal da ikke ha standpunktkarakter. 

Forskrift til opplæringsloven § 3-20

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening