Ordensreglement i videregående skole

Fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for videregående skoler. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre.

Generelt

Beskrivelse

Fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for videregående skoler. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre. Reglementet skal inneholde regler om atferd og tiltak og framgangsmåte ved brudd på reglementet. Regler om bortvisning må være gitt i ordensreglementet for å kunne benyttes som reaksjonsform. Ved særlig alvorlige tilfeller kan eleven bortvises for resten av skoleåret eller miste retten til videregående opplæring. De to sistnevnte sanksjonene kan brukes uten å være tatt med i ordensreglementet.

Sanksjoner som ikke framgår av ordensreglementet kan ellers ikke benyttes. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må uansett ikke benyttes.

Målgruppe

Elever i videregående skole og deres foresatte.

Kriterier/vilkår

Før det blir tatt en beslutning om bortvisning eller annen form for refsing, skal eleven ha mulighet for å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Før rektor selv vedtar bortvisning, skal rektor rådføre seg med lærerne til eleven.

Vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller vedtak om tap av retten til videregående opplæring, fattes av fylkeskommunen. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert først.

Regelverk

Søknad

Klage

Du kan klage på de mest alvorlige refsingstiltakene, som vedtak om bortvisning for én dag eller mer og tap av rettigheter.  Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du sender klagen til den som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

Klageinstans er fylkestinget eller særskilt klagenemnd oppnevnt av fylkestinget. For vedtak om tap av retten til videregående opplæring er fylkesmannen klageinstans. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-08-20 13:50:19

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening