Kunngjøring av Eiendomsskatteliste for verker og bruk

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2024 og med hjemmel i eindomsskattelovens §15 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2024 for Utsira kommune, ut til offentlig gjennomsyn i kommunen sin serviceskranke fra 1.-21. mars 2024. Alminnelig eiendomsskattesats er fastsatt til 7 (syv) promille av takstgrunnlag. Eventuelle klager på vedtak må sendes skriftlig […]

Det er nå mulig å forhåndsbestille ‘Utsira gard og slekt’ 2. utgave

I forbindelse med 100 årsjubileum som egen kommune, har Utsira kommune gitt tilskudd til utarbeidelse av en ny 2.utgave av Jostein Austrheim sin bygdebok ‘Utsira – gard og slekt’ fra 1994 (utgitt 1995). Arbeidet med nyutgivelse av boka er ledet av Lodvar Mathiassen og Vigleik Hansen. Utgivelsen tar sikte på å gi en oppdatert status […]

Utlysning av kultur- og folkehelsemidler

Utsira kommune fordeler årlig 75.000 i lokale kulturmidler, og ca 65.000,- i Folkehelsemidler, med samkjørt frist den 15. februar. Ubenyttede midler tilfaller kommunekasse. Benyttede midler i løpet av søknadsåret må kreves utbetalt før 31. desember i søknadsår. Se hvem som kan søke og krav til rapportering for i Utsira Kommune sine statutter kulturmidler Manglende prosjektregnskap, […]

Nyttårsmottakelse i Sirakompasset – 11. januar 2024

Torsdag 11. januar satt vi 100 års jubileet i gang i Sirakompasset. Her ble det taler ved ordfører Marte Eide Klovning, presentasjon av programmet for jubileumsåret ved Erik Hørlück Berg, så avsluttet vi samlingen med kulturelt innslag med Katrine Klovning på piano og sang og Oleekseii Leontiev på gitar. Etter allsang av Utsirasangen kunne vi […]

Selvbetjening